De ce trebuie acest curs?

Argument de necesitate
a cursului de specialitate

Potrivit Art. 6 lit. e), din Legea nr. 329/2003 – privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, persoanele interesate trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată, pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular.

Expunerea de motive, argumentele şi consideraţiile noastre sunt cele prezentate în continuare:

A. În argumentarea noastră asupra necesităţii actului de absolvire a unui curs de specialitate, aducem în atenţie, derularea procedurii legislative în vederea adoptării şi promulgării Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu următoarele elemente probatorii:

1. RAPORTUL Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (Nr.288/XVIII/12/2000, Nr.32/828/2002) pentru proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu amendamentele admise:

Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Textul adoptat de Senat

Art. 6. – Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, următoarele acte:
………
d) actul de studii, copie legalizată;
e) actul de absolvire al unui curs de specialitate, copie legalizată, după caz;
………
Textul propus de comisie (autorul amendamentului):
………
d) actul de studii, copie legalizată;
e) actul de absolvire al unui curs de specialitate, copie legalizată;
(Autor: dl.dep.Răzvan Ionescu)
…………

Motivarea propunerii amendamentelor

– Pentru evitarea unei trimiteri la “alte cazuri

2. RAPORTUL asupra rezultatelor Comisiei de mediere la soluţionarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular (Nr. PL 229/2000):

TEXTE adoptate în redactări diferite de Senat şi Camera Deputaţilor la proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular:

Text adoptat de Senat

Articolul 6 lit. e)
e) actul de absolvire al unui curs de specialitate, copie legalizată, după caz;

Text adoptat de Camera Deputaţilor

Articolul 6 lit. e)
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, copie legalizată;

Text propus spre adoptare de Comisia de mediere

Text comun (unanimitate)
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;

3. LEGEA 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, adoptată şi promulgată (forma finală), prevede:

Art. 6. – Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, următoarele acte:
……….
d) actul de studii, copie legalizată;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
……….

După cum se poate constata, din cele de mai sus, Legea nr. 329/2003 – privind exercitarea profesiei de detectiv particular, prin Art. 6 lit. e), stabileşte imperativ obligativitatea actului de absolvire a unui curs de specialitate, în dosarul candidatului la examenul de atestare profesională, întrucât sintagma “după caz” a cursului de specialitate a fost eliminată din forma finală a legii şi pe cale de consecinţă devine obligatoriu, aceasta fiind voinţa legiuitorului. Mai mult decât atât, înţelegem că înaintea oricărei calificări (atestări profesionale) într-o profesie, este obligatorie o minimă pregătire de specialitate, pentru dobândirea unor competenţe profesionale cheie, aspect pe care la impus şi legiuitorul prin prevederea expresă de mai sus.

Faptul că în Art. 5 din Legea 329/2003, printre altele, este prevăzut că poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior, nu înseamnă că acestea sunt singurele condiţii de studii necesare pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, ci sunt doar primele condiţii de îndeplinit,  urmând ca potrivit prevederilor Art. 6 lit. e) să facă dovata unei pregătiri de specialitate.

Înţelegem drept condiţii necesare şi obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la examenul de atestare în profesie sunt cele impuse de lege prin Art. 5 şi Art. 6, deci pe cale de consecinţă, în opinia noastră, în cazul în care persoana posedă doar studii medii trebuie să urmeze şi să absolve o şcoală postliceală de detectivi particulari (ca etapă obligatorie de formare profesională şi pentru completarea studiilor medii); pentru un candidat care a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale şi nu deţine deja cunoştinţe teoretice certificate şi deprinderi practice ca urmare a activităţii profesionale anterioare (şi sunt destule specializări care nu au nimic comun cu activitatea de investigaţii/filaj sau a detectivilor particulari), se impune în mod obligatoriu un asemenea curs de specialitate; de asemenea, pentru un candidat care este absolvent de studii superioare (indiferent de specialitate) este obligatorie absolvirea unui curs de specialitate privind activitatea detectivilor particulari, ca minimă pregătire de specialitate.

B. Absolvirea unui curs de specialitate în sistemul naţional de învăţământ românesc, poate avea loc întro unitate de învăţământ de stat sau particulară.

În general, în învăţământul particular, asemenea cursuri se desfăşoară prin programele de formare profesională organizate de furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii, respectiv în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare) şi Ordinul ministrului muncii şi al ministrului educaţiei nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu completările ulterioare.

Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, face şi ea referiri la educaţia şi formarea profesională continuă a adulţilor (Art. 328, alin. 3); formarea şi dezvoltarea competenţelorcheie şi a competenţelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări (Art. 329, alin. 2); furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii (Art. 331, alin. 1); organizarea şi funcţionarea formării profesionale a adulţilor sunt reglementate de legislaţia referitoare la formarea profesională continuă a adulţilor (Art. 332, alin. 3); statul îşi exercită atribuţiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii prin intermediul Ministerului Educaţiei .…, Ministerului Muncii …., precum şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor (Art. 335); Ministerul Muncii …. are ca atribuţii principale, în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii: a) elaborarea, împreună cu Ministerul Educaţiei …., a politicilor şi a strategiilor naţionale privind formarea profesională a adulţilor (Art. 337).

Deasemenea, Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, la Art. 23 alin. (2) prevede: “Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei ……, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor”.

Spre deosebire de alte calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea printr-o şcoală postliceală (unde Certificatul de competenţe profesionale obţinut la absolvire este operabil imediat la angajare şi recunoscut de I.T.M.), aşa-zisa calificare profesională “Detectiv particular” obţinută în urma absolvirii şcolii postliceale, nu este operabilă şi accesibilă imediat, singură, la angajare, întrucât calificarea propriu-zisă este dată de obţinerea atestatului de detectiv particular, eliberat de unităţile de poliţie responsabile teritorial.

Interpretarea că potrivit Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, prevederile art. 6 lit. d) şi e) sunt coroborate cu prevederile art. 5 lit. b) – persoana posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi …. , în acest din urmă caz, urmând să depună la dosar un astfel de document, apreciem că nu este corectă şi conformă voinţei legiuitorului, pentru că, acest “document“ despre care se face vorbire, este un “act de studii“ (a se vedea situaţia actelor de studii din învăţământul preuniversitar site: www.edu.ro:Acte de studii), ce răspunde art. 6 lit. d), iar prin acelaşi art. 6, la lit. e), se menţionează şi “actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată“, care în mod evident este altceva decât actul de studii, că altfel nu se impunea această menţiune suplimentară şi succesivă. Durata şcolii postliceale de detectivi este de 2 ani, pe când a cursului de specialitate este de un anumit număr de ore, iar în cadrul unei şcoli postliceale de detectivi nu se pot desfăşura şi astfel de cursuri de specialitate.

Susţinerea că, prin act de absolvire a unui curs de specialitate se înţelege numai documentul prin care se face dovada absolvirii cursurilor unei şcoli postliceale de detectivi particulari de către persoanele care posedă cel puţin studii medii, sau numai cursurile urmate în cadrul unei şcoli postliceale de detectivi acreditată, este infirmată de argumentele mai sus invocate.

Se observă că pe paginile de Internet ale structurilor de poliţie, responsabile în domeniu, la Anunţul pentru examenul de atestare profesională sunt menţionate printre documentele necesare: ….     “– copii legalizate ale documentelor de studii, conform Legii nr.329/2003 rep.” (n.n. în mod corect, potrivit  Art. 6: actul de studii (lit. d) şi actul de absolvire a unui curs de specialitate (lit. e)) sau în mod explicit: actul de studii şi actul de absolvire a unui curs de specialitate.

În opinia noastă, din economia întregului act normativ mai sus invocat rezultă că s-a dorit un control mai strict asupra modului de admitere în această profesie dat fiind că activitatea detectivilor particulari poate interfera cu activitatea unor autorităţi de stat ce acţionează în domeniul siguranţei naţionale şi al ordinii publice şi cu viaţa privată şi de familie a cetăţenilor.

Director,
S.C. S.D.D.P ”CONFIDENT” S.R.L.
Col. (r) Vasile CIREŞ